کوه های برف پوش کردستان

این تصویر من و عبدالله رفیقم است در زمستان ۹۴ (کوه آبیدر)

امیدوارم امسال هم کردستان و کوه های قشنگ و بی نظیرش سراسر برف پوش بشه.