رژیم ارتباطی

ته ک هه ر چی تیره و کس و نا که س و هه رچی و په رچیا گه ران و تیکه ل بوون و رفاقت نیشانه ی اجتماعی بوون نیه نیشانه ی ئه وه یه که تو ناتوانی بو ساتیک ته نیا بیت نیشانه ی ئه وه یه تو له گه ل خوه ت نامو و بیگانه ی تو ناتوانی به ته نیایی ریگا بپیوی مانای تو له کاتیک ره نگی هه یه که له گه ل که سانی دیکه تیکه ل بیت تو له گه ل خوه ت کیشه ت هه یه و ناتوانی به ته نیای بو ساتیک دابنیشی و کیشه کانت چاره سه ر بکه ی تو ناتانی ره فیقه کانت هه لبژیریت پیش له وه ه ی که ئه وان تو انتخاب بکه ن.  رژیم ارتباطی یان له گه ل هه ر که سو ناکه سا قسه نه کردن و تیکه ل نه بوون له رژیمی خواردن زور به نرختره جا ئه و که سه ی که پی خوشه ساق و سالم بی خواردنی خاوین ئه خوات و له گه ل ئینسان تیکه ل ده بیت و ئه و که سه ش که چلکاو خوره له گه ل چلکاو خورو ئینسانی هیچ و پوچ کات و ژیانی به سه ر ده با.
ئه تو مجبور نیت جواوی پرسیار هه موو که س بده یته و
تو مجبور نیت له گه ل هه ر که سی بانگتی کرد بگه ری
تو مجبور نیت کیشه کانت بو هه ر که سیک باس بکه یت
تو مجبوور نیت له گه ل که سیک که سه ر تاپای درویه راس بیت!
تو مجبور نیت ولامی هه موو اس ام اس و ته له فوونه و ایمیله کان بده یته وه
رژیمی ارتباطی به مانای پاراستنی خوه ت له چلکنی و نه خوشیه.
اجتماعی بوون به مانای مه له کردن له ناو هه موو گه نداو چلکاویکا نیه