اجتماعی یا سرگردان

بعضی وقتها ما از ترس اینکه مردم بگویند اجتماعی نیستی با هر کسی دوست می شویم همه ی مهمانی ها را میرویم و با همه قاطی می شویم . شاید ۱۰۰ دوست پیدا کنیم ولی تلخی ماجرا اینجاست که نمیتوانیم به هیچ وجه روی هیچکدام از آنها حساب کنیم و رازمان را با آنها در میان بزاریم یا اگر مشکلی داشتیم از آنها کمک بخواهیم .بهترین کار عمیق تر کردن رابطه هاست نه تعداد آن را افزایش دادن و نام آن را داشتن دوست و رفیق گذاشتن.

4iif_photo_2016-01-15_09-28-50.jpg (640×640)