آزادی

ترانه فرانسوی آزادی من ! ”
با صدای جورج_موستاکی

از متن ترانه :

آزادی من !
دیر زمانی از تو مراقبت کرده ام
همچون یک گوهر کمیاب
آزادی من !
این تویی که مرا یاری کرده ای
برای رفتنم به هر کجا
برای رفتن تا
راه های خوشبختی
….
آزادی من !
مقابل اراده تو
همیشه بذل جان کرده ام
آزادی من !
همیشه به پایت
همه چیزم را تا آخرین پیراهن داده ام
و چه مرارت ها کشیده ام
برای برآورده کردن نیازهایت
من کشورم را تغییر داده ام
و همه دوستانم را از دست داده ام
برای جلب اعتماد تو……