تفاوت

تفاوت کسی که تن فروشی میکند، با کسی که صرفا به خاطر پول ازدواج میکند در این است که اولی فقط جسمش را برای مدت زمان معینی می فروشد و دومی هم جسم و هم روحش را برای مدت نامشخصی به حراج میگذارد. البته شاید شما اسم آن را ازدواج هوشمندانه یا زرنگی بنامید ولی نظر شما در واقعیت موضوع تاثیری ندارد.