چاوشارە کێ- ماموستا سراج بناگه ر نووسه ری لیهاتووی سنه ی

بو یه که مین جار بوو که کتیویکم به زوانی سنه ی خویند . نووسه ری کتیوه که سراج بناگر ماموستای توانای داستان نووسی له سنه س .

سراج بناگر داستانی به زوان کوردی و فارسی نووسیگیه وه ک :‌

چاوشاره کی – کوردی سنه ی – رمان

قولولولو – سنه ی- رمان

مالروهای سکوت – مجموعه شعر – فارسی

زنی با چمدان آبی – مجموعه داستان – فارسی

صخره-مجموعه داستان-فارسی

خرس – فارسی

و داستان و کتیو گه لیک که هیشتا چاپ نه و گن و اجازه یان نیه چاپ بن !‌

ماموستا بناگه ر آخرین بار که یه کترمان دی له لایه ن انتشارات کالج دوو دانه کتیو خوه ی وه کوو خه لات دا پیم که چاوشاره کیم خویند و قولولولو ماگه جاری . به نه زه رم داستان فره فره عالیک بوو قه له م عالی و پری بوو له نوکته و قسه ی خوه ش هه ر وه ها حال و هوای منالی و مه حه له قدیمیه کان سنه . هه ر که سی سنه ی بیت احتمالا اشی ام کتیوه بخوینی و لزه تی پی ات 100 درصد . ایشالا استاد بناگه ر له شی ساق بیت و هه ر به نووسین دریژه بات هه لبه ت به داخه وه خه لک نایناسن زور و خه لک سه ریان ها ناو تلگرام و سریال ترکی و مزخرفات ماهواره.

به و جوره ژنفتگمه پنجشه مه گه ل ل کافه کتیو سینما بهمن سنه . کلاس  فیرکاری نووسه ری هه س و هه ر که س پی خوه ش بیت ده توانی بچیت.

من کتیوه ام استادمه له سایت goodreads سه بت کرد بو خوینه رانی داهاتوو.

هر بژی کاک سراج بناگه ر نووسه ری توانا و لیهاتووی سنه ی