تلاش مفهوم زندگیست

 

انسان برای نا امیدی درست نشده است و معنی زندگی چیزی به جز تلاش نیست. بدون تلاش انسان شبیه جسدی است که به حال خویش رها شده. به کسی که میگوید تلاش بی فایده است باید گفت یک تکه چوب یا سنگ هم میتواند بدون حرکت و بدون تلاش باقی بماند و حتی بر خلاف تو که هوا و زندگی را مصرف میکنی او مصرفی هم ندارد و درجاتش به مراتب از تو بالاتر است.

و به کسی که می گوید سرنوشت ما نوشته شده است و ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم باید گفت وقتی از خیابان عبور کردی لطفا سمت چپ و راست خودت را نگاه نکن چون به هر حال سرنوشت تو نوشته شده است.

شاد بودن بهتر از غمگین بودن است و امیدواری بهتر از نا امیدی. این جمله را اگر کسی که از واقعیت تلخ و مشکلات بی شمار خبر ندارد بنویسد  باید به او لقب خوش خیال یا ابله داد و اگر کسی بنویسد که با وجود اطمینان به سیاهی و پوچی دنیا باز هم عاشقانه زندگی میکند و در حال له شدن لبخند میزند باید به او لقب پیشرو  داد.

کسی که مرگ فقط او را متوقف خواهد کرد.

یاد این مطلب افتادم و چقدر حسم به آن نزدیک است :‌

گفتند: آن مرد ماهی گیر است. آن مرد از دریا ماهی میگیرد

گفتند: آن مرد کشاورز است. آن مرد در زمین دانه می کارد

جوانمرد گفت: چه نیکو که آن مرد، ماهی گیر است و از دریا ماهی میگیرد

و چه نیکو که آن مرد، کشاورز است و در زمین دانه می کارد

اما نیکوتر مردی است که از خشکی ماهی میگیرد و دانه اش را در دریا می کارد

و نیکوتر از این دو، کسی است که میتواند از آب، آتش بگیرد

و از زمین، آسمان را برداشت کند

ممکن را به ممکن رساندن کار مردان است

اما کار جوانمردان آن است که ناممکن را ممکن سازند

هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است

دستی باید، تا معجزه ها را فرود آورد

و آن، دست جوانمرد است

عرفان نظر آهاری

کتاب: جوانمرد، نام دیگر تو